Sunday, 20 July 2008

REVOLUSIKAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Setelah menjajah hampir dua abad, kuasa kolonial Inggeris bukan sahaja mewariskan kepada kita sistem berpolitik dan pentadbiran negara, tetapi juga mewariskan kepada kita sistem pendidikanmereka. Setelah 50 tahun merdeka, tidak banyak perubahan yang dilakukan di dalam sistem pendidikan kita kecuali menokok tambah sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh British sejak tahun 1819. Antaranya, membina falsafah pendidikan negara yang dikatakan beracuankan Malaysia melalui pengenalan KBSR dan KBSM pada tahun 1980an. Manakala sebahagian besar sistem pendidikan (dasar pendidikan, struktur organisasi dan aktiviti institusi) masih lagi mengekalkan warisan pendidikan kolonial. Mungkin ada yang tidak bersetuju khususnya di kalangan pegawai Kementerian Pelajaran, tetapi jika diteliti, hakikat ini tidak dapat dinafikan. Antara yang ketara, kita masih mengekalkan sistem pendidikan vernakular berasaskan etnik, mengagungkan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu, memisahkan pendidikan Islam daripada pendidikan ilmu sosial dan teknikal. Pengenalan PIPP walaupun dilihat seperti cuba melengkapi kelemahan ini, perlaksanaanya masih belum membuktikan apa-apa kejayaan setakat ini.

Soalnya, apakah mewarisi sistem kolonial itu menjadi satu kesalahan? Adakah kalau kita belum mempunyai sistem pendidikan beridentiti Malaysia itu satu kekurangan? Atau tidak bermutukah pendidikan kita jika tidak menggunakan model pendidikan kolonial British. Persoalan ini sebenarnya sukar dijelaskan secara langsung tetapi perlu difahami terlebih dahulu latarbelakangnya. Sebagai contoh, sistem pendidikan vernakular misalnya walaupun sering dikatakan menjadi duri dalam daging untuk membina perpaduan telah berevolusi selama lebih seratus lima puluh tahun dan tidak boleh diketepikan begitu sahaja dan sudah menjadi salah satu tradisi di negara kita. Lihat misalnya jadual 1 hingga 3 berkaiatn sekolah mengikut etnik di Malaysia pada tahun 1996-2006.

Jadual 1: Perbandingan Bilangan Sekolah Rendah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Mengikut Jenis bagi tahun 1996 dan 2006

Jumlah

Kebangsaan

SRJK (Cina)

SRJK (Tamil)

1996

7030

5,211

1,287

532

2006

7588

5,777

1,288

523

Sumber: Perangkaan Pendidikan Malaysia : 1996 dan 2006, Kementerian Pelajaran

Malaysia.

Jadual 2: Perbandingan Jumlah Bilik Darjah Mengikut Jenis Sekolah Rendah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan bagi tahun 1996 dan 2006

Jumlah

Kebangsaan

SRJK (Cina)

SRJK (Tamil)

1996

86,293

65,341

16,804

4,148

2006

103,421

80,007

18,981

4,433

Sumber: Perangkaan Pendidikan Malaysia : 1996 dan 2006, Kementerian

Pelajaran Malaysia.

Jadual 3: Perbandingan Jumlah Pelajar Mengikut Jenis Sekolah Rendah

Kerajaan dan Bantuan Kerajaan bagi tahun 1996 dan 2006

Jumlah

Kebangsaan

SRJK (Cina)

SRJK (Tamil)

1996

2,844,666

2,152,912

592,243

99,511

2006

3,136,641

2,394,813

638,136

101,882

Sumber: Perangkaan Pendidikan Malaysia : 1996 dan 2006, Kementerian

Pelajaran Malaysia.

Setelah lima puluh tahun merdeka, sistem pendidikan masih mempunyai beberapa kekurangan yang sangat perlu kita selesaikan. Setelah mengumpul dan meneliti beberapa dokumen penyelidikan serta kertas perbincangan akademik berkaitan pendidikan kebangsaan, penulis dapat menyenaraikan lima isu utama pendidikan yang perlu direvolusikan oleh pemimpin di peringkat Kementerian Pelajaran. Pertamanya, Kementerian Pelajaran perlu meneliti semula secara menyeluruh kandungan kurikulum yang semakin tidak relevan di sekolah. Bayangkan, mengapa di dalam suasana pelajar sudah boleh mengakses kepada maklumat melalui internet, kandungan kurikulum sejarah khususnya zaman kerajaan pra sejarah masih dimasukkan dengan begitu mendalam di dalam buku teks sejarah. Pada masa yang sama, sejarah tahun 1970an dan 1980an sangat kurang disentuh di dalam kurikulum sejarah. Malah subjek sejarah juga sepatutnya disepadukan dengan kemahiran pembelajaran multibudaya sesuai dengan kehidupan masyarakat plural di Malaysia. Lihat misalnya Jadual 1: Agihan Populasi Berdasarkan Kumpulan Etnik di Malaysia pada tahun 2007.

Kumpulan Etnik

Jumlah

Peratus

Jumlah

27,173,600

100.00%

Warganegara Malaysia

25,265,800

92.97%

Melayu

13,773,100

50.68%

Bumiputera bukan Melayu

2,994,900

11.02%

Cina

6,287,900

23.13%

India

1,883,900

6.93%

Lain-lain

326,000

1.20%

Bukan Warganegara

1,907,800

7.00%

Sumber: Buletin Statistik Sosial, Malaysia 2007, Jabatan Statistik.

Sejarah tidak hanya dipelajari kerana kandungan sejarahnya sahaja tetapi juga dipelajari untuk tujuan memahami kumpulan etnik serta kumpulan agama yang lain agar hubungan etnik di kalangan rakyat akan sentiasa terjalin dengan harmoni.

Keduanya, kita juga menghadapi krisis pembangunan pendidikan bahasa. Walaupun program pemerkasaan Bahasa Inggeris telah dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan hanya pada akhir tahun ini saja keputusan akan diketahui samada projek ini akan diteruskan atau tidak, tetapi jelas sekali di peringkat masyarakat massa, para guru, penyelidik, ibubapa serta pelajar merasakan perlaksanaan Bahasa Inggeris melalui subjek matematik dan sains bukanlah suatu keputusan yang bijak. Selain jurang antara pelajar di bandar dan luar bandar menjadi semakin melebar dari segi pencapaian, jurang pencapaian juga semakin ketara di kalangan pelajar melayu dan bukan melayu. Malah pelajar melayu khususnya, minat terhadap matapelajaran sains dan matematik juga dikatakan menurun selepas dasar ini diperkenalkan sejak lima tahun lepas. Pada masa yang sama, kita juga mengalami krisis kemerosotan keupayaan Bahasa Malaysia dikalangan para pelajar melayu dan bukan melayu. Sebagai bahasa perpaduan dan juga bahasa komukasi, jelas sekali bahawa Bahasa Malaysia semakin hilang sengatnya. Kalangan remaja melayu khususnya di bandar, mereka sudah mulai kurang bertutur Bahasa Malaysia kerana cara hidup yang lebih mengutamakan bahasa Inggeris. Manakala dikalangan remaja bukan melayu, Bahasa Malaysia hanya digunakan semasa matapelajaran itu diajarkan di dalam bilik darjah. Mereka lebih cenderung untuk mengunakan bahasa ibunda atau bahasa Inggeris di dalam kehidupan harian. Malah pelajar juga dikatakan seringkali gemar menggunakan bahasa Malaysia ‘rojak’ dan tidak berkemahiran menggunakan bahasa Malaysia yang standard di dalam perucapan mereka. Apakah kita rasa selesa dan tidak kisah dengan keadaan seperti ini berlaku kepada remaja kita? Maka itu, pihak kementerian perlu meneliti semula keupayaan serta meningkatkan kapasiti ruang untuk penggunaan Bahasa Malaysia bukan sahaja di dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia tetapi dilaksanakan merentasi kurikulum yang lain. Selain itu, pendidikan menggunakan Bahasa Malaysia dengan betul dan sistematik juga perlu dikemaskan kembali.

Ketiganya, keperluan rasa keinsafan dan keinginan bersungguh-sungguh khususnya di kalangan para pegawai tertinggi Kementerian Pelajaran untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di kalangan pelajar di pendalaman, luar bandar serta setinggan di bandar. Peruntukan khas juga sememangnya diperlukan untuk membantu kumpulan ini secara berterusan. Kumpulan ini sebenarnya memerlukan lebih daripada apa yang ada sekarang. Di atas dasar pendidikan untuk semua serta pendemokrasian pendidikan, kumpulan yang kurang bernasih baik kerana kemiskinan ibubapa perlu dibantu sehingga mereka dapat keluar daripada lingkungan kedaifan untuk mendapat pendidikan. Perlunya satu dasar dan strategi yang besar untuk menyelesaikan isu ini di pihak Kementerian Pelajaran. Sehingga kini, tiada satupun strategi yang dapat dinobatkan sebagai berjaya meningkatkan peluang pendidikan bagi mereka yang tinggal di pendalaman khususnya Sabah, Sarawak serta Kelantan. Begitu juga dengan kumpulan pelajar di luar bandar yang hidup serba kekurangan dan juga anak-anak di kawasan setinggan yang tertekan untuk mendapat pendidikan yang sempurna dan berkualiti.

Isu ke empat ialah penekanan yang keterlaluan terhadap sains dan teknologi tidak akan melahirkan keseimbangan individu seperti yang diharapkan di dalam falsafah pendidikan negara. Penekanan juga harus diberikan kepada pembangunan estetika dan seni budaya kepada para pelajar. Ilmu muzik, tarian, seni tampak dan seni halus perlu digabungkan di dalam kurikulum sekolah agar para pelajar memiliki jiwa yang halus serta menghargai kehidupan dan budaya. Malangnya oleh kerana kesibukan pihak sekolah mengajar sains dan teknologi akhirnya menghasilkan insan yang bukan sahaja tidak mempunyai minat di dalam menghargai seni dan budaya tetapi juga menipiskan jatidiri serta identiti bangsa. Pihak kementerian perlulah menyusun semula kurikulum agar lebih holistik dan menimbangkan pembangunnan pelajar secara menyeluruh dan seimbang.

Akhir sekali, kita perlukan revolusi pendidikan yang besar jika ingin melihat Islam sebagai agama yang memandu kehidupan anak-anak kita apabila mereka dewasa nanti. Kolonialisme telah berjaya memecah-mecahkan kehidupan orang melayu kepada segmen-segmen yang kecil dan dilihat berasingan antara satu sama lain. Orang Melayu pada akhirnya dibentuk untuk mengamalkan sistem pendidikan ala barat tetapi kemudiannya kembali kepada Islam apabila tiba waktu untuk beribadat. Kejayaan kolonialism telah menyebabkan kita memisahkan pendidikan Islam daripada pendidikan arus perdana di negara kita. Peranan pendidikan agama telah dikesampingkan dan diserahkan kepada pihak swasta atau orang perseorangan untuk mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anak melalui sekolah agama swasta atau belajar agama d rumah-rumah guru agama. Kecuali di negeri Johor yang berjaya menguruskan sistem pendidikan agama, di negeri lain termasuk di Kelantan dan Kedah yang terkenal dengan sistem pendidikan pondok pada suatu masa lalu, kini pendidikan agama diletakkan di dalam kelas yang lebih rendah daripada pendidikan arus perdana. Manakala di sekolah masa yang diperuntukan untuk pendidikan agama sekitar empat hingga enam jam seminggu adalah terlalu kecil dan tidak memadai. Maka pendekatan yang lebih radikal, drastik dan berani perlu dilaksanakan supaya pendidikan Islam ditadbir urus secara menyeluruh dan menjadi teras kepada sistem pendidikan arus perana oleh pihak Kementerian Pelajaran.

Walaupun isu-isu di atas sentiasa dibualkan di kalangan rakyat, sejauh manakah tindakan telah diambil di dalam menangani isu ini. Tindakan secara sekali sekala atau ad hoc bukan sahaja akan menemui kegagalan tetapi juga seringkali menimbulkan keraguan di pihak ibu bapa. Itulah sebabnya perlaksanaan KBKK, pendidikan nilai dan kewarganegaraan serta perlaksanaan Bahasa Inggeris di dalam matematik dan sains sering ditempelak, tidak lain dan tidak bukan kerana sifatnya yang ad hoc dan tidak dirancang secara teliti dan berhati-hati.

Walaupun pihak Kementerian Pelajaran telah berjaya meningkatkan keupayaan pengurusan pendidikan, latihan guru serta lain lain hal yang berkaitan dengan pendidikan tetapi sehingga kini perbincangan masyarakat massa menunjukkan lima isu di atas sudah sampai ke tahap yang perlukan pengubahsuaian atau lebih baik merevolusikan sistem pendidikan untuk kebaikan anak-anak cucu pada masa depan.

SEJARAH BANGSA AKAR KEKUATAN ORANG MELAYU

Bangsa Melayu sedang menghadapi krisis identiti. Sedih dan sebolehnya kita cuba menafikan tetapi itulah hakikatnya. Tsunami pilihanraya 2008 bukanlah akar puncanya tetapi lebih berupa isyarat untuk menyedarkan pimpinan Melayu. Krisis identiti mula berlaku apabila bangsa Melayu lupa sejarah bangsanya. Maka jangan hairan jika akhir akhir ini banyak muzakarah dan forum membincangkan masa depan bangsa Melayu. Berbagai pihak mula bercakap soal institusi beraja yang satu ketika dulu tak ada yang berminat untuk membincangkannya, begitu juga soal ketuanan Melayu dan juga tentang agungnya Islam dan bahasa Melayu. Berbagai seminar dan ceramah berkaitan halatuju dan survival politik Melayu diadakan. Mengapa setelah bangsa Melayu khususnya UMNO hilang hampir separuh kuasanya ke tangan pembangkang? Mengapa sekarang?

Masyarakat Melayu umumnya mengetahui bahawa sejarah mereka telah bermula sejak tahun 1400 masihi lagi. Walaupun ada pandangan yang mengatakan sejarah orang Melayu telah bermula lebih awal, tetapi dengan mengambil kira definisi Melayu berasaskan adat resam, raja dan agama Islam maka tidak syak lagi sejarah orang Melayu hanya bermula pada awal tahun 1400 masihi. Jika dihitung tempohnya, sejarah orang Melayu tidaklah begitu panjang berbanding sejarah bangsa utama dunia yang lain yang menjangkau ribuan. Tempohnya baru 600 tahun sahaja.

Mengimbau sejarah, orang Melayu bertuah kerana dianugerahkan oleh Tuhan Yang Esa dengan tanah airnya sendiri yang dinamakan Tanah Melayu (dan kemudian menjadi Malaysia). Orang Melayu bertuah kerana sejak 600 tahun mereka tidak perlu berperang puluhan tahun untuk mempertahankan tanah air mereka. Orang Melayu juga sungguh bertuah kerana merdekanya tanah air mereka di atas meja rundingan dan bukannya di medan peperangan. Lebih bertuah jika difikirkan bagaimana orang Melayu masih terus kekal memerintah sejak 600 tahun dahulu tanah air mereka sendiri. Tetapi tuah tidak akan selalu akan terus menjadi milik orang Melayu. Tuah itu pun bukannya datang bergolek tetapi berkat semangat, doa dan permuafakatan Melayu. Apalah maknanya ketuanan Melayu yang sering diwar-warkan kalau orang Melayu langsung tidak memahami bagaimana ketuanan itu diperolehi. Ketuanan Melayu hanya hasil, tetapi sejarah bangsa Melayu adalah prosesnya.

Pada setiap zaman orang Melayu pasti mengalami perubahan. Sejak era tradisional ke era penjajahan, modenisasi, industri sehingga sekarang globalisasi. Pada setiap era orang Melayu sentiasa berusaha untuk berubah untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Tetapi fakta sejarah menunjukkan sebaik manapun pencapaian orang Melayu, pastinya akan ada bangsa lain mendapat pencapaian yang lebih baik. Sebagai contoh, walaupun kerajaan Melayu Melaka dipimpin oleh Kesultanan Melayu dan para pembesar adalah orang Melayu tetapi yang mengaut laba dan hasil negeri Melaka adalah pedagang Arab, Cina dan India. Bila penjajah Inggeris membantu membangunkan sekolah Melayu tatkala masyarakat bukan Melayu terpaksa berhempas pulas membangunkan sistem pendidikan mereka sendiri, sepatutnya pendidikan orang melayu jauh lebih maju, tetapi sebaliknya lebih ramai orang yang berpendidikan tinggi adalah dikalangan masyarakat bukan Melayu. Bila universiti mula ditubuhkan oleh kerajaan dengan memperkenalkan sistem kuota demi bangsa Melayu, tetapi sebaliknya para graduan terbaik bilangan teramainya adalah di kalangan bukan Melayu.

Apabila Dasar Ekonomi Baru diberikan kepada kalangan bumiputera khususnya kalangan Melayu sebagai satu keistimewaan, yang menjadi kaya raya rata rata bukan orang Melayu dan walaupun kuasa politik dipegang oleh orang Melayu, pimpinan Melayu terpaksa merayu dan melobi pengundi bukan Melayu untuk memerintah, tak kisah daripada parti kerajaan atau pembangkang. Memikirkan hal ini sudah cukup memenatkan. Maka apabila ada tokoh Melayu mula keluar parti semata mata kerana tidak berpuashati dnegan rakannya separtinya satu masa dahulu, fikiran yang sedang penat mula menjadi bosan. Jelas sekali orang Melayu yang dikatakan telah maju semakin lupa sejarah bangsa mereka. Mereka khususnya para pemimpin mulai lupa hakikat bahawa sebagai pemimpin, mereka datang dan pergi. Hari ini dengan kudrat dan tenaga yang ada mereka membangunkan anak bangsa mereka, sampai masanya orang lain akan mengamtikan mereka. Apa yang penting ialah teruskan perjuangan membangunkan anak bangsa, tidak berpecah belah tetapi sentiasa bertimbang tara dan berbincang. Yang berpengalaman memberi nasihat, yang muda menimbangkannya. Pada akhirnya bangsa melayu tak akan rugi dan terus maju ke hadapan.

Sejarah bangsa Melayu yang menjangkau 600 tahun nampaknya tidak begitu dihayati oleh para pimpinan dan masyarakat umumnya. Rasuah, penyalahgunaan kuasa untuk keluarga dan rakan-rakan, tidak amanah, suka berpoya-poya, suka memegang kuasa walaupun terpaksa bersengketa sesama sendiri nampaknya masih begitu kuat menguasai sebahagian pimpinan Melayu. Nasihat cendiakawan Melayu agar pimpinan Melayu memperbetulkan keadaan ini nampaknya gagal. Pimpinan melayu semua peringkat serta bangsa melayu secara umumnya masih tidak belajar atau kurang insaf bagaimana jatuhnya Melaka kepada Portugis kerana khianatnya pembesar Melayu yang bersekongkol dengn pedagang asing yang mencari keuntungan segera, atau bangsa melayu telah lupa tragedi Perjanjian Pangkor dek kealpaan kepemimpinan Melayu seluruh negeri tergadai kepada penjajah barat. Pimpinan Melayu juga mungkin sudah lupa bagaimana sukarnya orang Melayu menentang Malayan Union sehingga berjaya. Apakah pimpinan Melayu tidak ingin menjadi seperti Tok Janggut, Mat Kilau, Tok Bahaman atau Dol Said, berkorban nyawa semata-mata untuk perjuangan bangsa Melayu. Jangan kerana kita sudah berkot dan bertali leher, selesa berucap di dalam bahasa asing, menaiki kereta mewah dan tinggal di rumah yang cantik maka agenda bangsa Melayu tidak menjadi keutamaan lagi.

Mungkin di kalngan pimpinan Melayu kita sudah tidak boleh menterjemahkan semangat perjuangan bangsa lagi. Pimpinan Melayu yang ikhlas menjulang perjuangan bangsa akan sentiasa bersatu, tidak berpecah belah, amanah dan ikhlas dalam perjuangan, tidak berharap kepada kedudukan dan pangkat serta komited dengan perjuangannya membela masyarakat Melayu. Malangnya pimpinan Melayu semakin lupa sejarah. Kita mungkin biasa mendengar ucapan yang hebat pemimpin melayu dengan hujah-hujah yang sebenarnya telah disediakan oleh pembantu mereka, tetapi yang nampak di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Semoga Allah sahaja yang mengetahui apa yang ada di dalam hati dan sanubari para pimpinan Melayu, rakyat hanya boleh berdoa agar pemimpin mereka benar-benar ikhlas berjuang.

Bukan sahaja lupa kepada sejarah bangsa, masyarakat Melayu juga gagal menterjemahkan ajaran Islam yang begitu sempurna untuk membina kecemerlangan sepenuhnya. Jelas begitu tebalnya masalah bangsa Melayu untuk menjadi bangsa yang berjaya. Cuba kita teliti satu persatu segmen kehidupan kita dan di mana letak duduknya bangsa Melayu yang berjumlah lebih kurang 15 juta orang. Dalam bidang ekonomi, secara umum kita hanya menguasai 18% agihan kekayaan negara. Selebihnya dimonopoli oleh bangsa bukan Melayu serta syarikat dan konglomerat antarabangsa. Lihat juga sektor pekerjaan, hampir keseluruhan pekerjaan profesional di kuasai oleh bukan bangsa Melayu seperti doktor, jurutera, akauntan serta peguam. Begitu juga sektor ICT, pembankan dan juga pembinaan. Sektor sosial pula menunjuk begitu banyak kewujudan NGO di kalangan masyarakat bukan Melayu. Walaupun ini merupakan sesuatu yang membanggakan sebagai rakyat Malaysia tetapi NGO Melayu masih sangat kurang bilangannya. Kaalu pun ada , NGO Melayu masih terikat kepada soal sukan dan politik semata-mata. Sektor politik walaupun dikuasai oleh bangsa Melayu tetapi bentuknya bukanlah mutlak tetapi atas dasar negosisasi dan ihsan bangsa lain. Jelas walaupun sebagai bangsa majoriti (61%) dari segi penduduk, pencapaian bangsa Melayu masih jauh di belakang. Banyak usaha dan tenaga perlu ditumpukan untuk maju ke hadapan. Berpecah belah dan bersengketa sesama pimpinan Melayu bukan sahaja melambatkan usaha memajukan bangsa Melayu tetapi menarik bangsa Melayu ke belakang semula.

Bangsa Melayu tentu ingin maju ke hadapan dan mahu menjadi bangsa yang lebih hebat 100 tahun akan datang. Tetapi sejarah 600 tahun dahulu perlu diinsafi terlebih dahulu sebelum menjadi bangsa yang hebat. Anak-anak kita diajar di sekolah tentang bersatu padu, cintakan bangsa dan negara tetapi di luar bilik darjah mereka melihat tokoh kebanggaan mereka berpecah belah antara satu sama laian. Ironinya, keadaan ini tidak menguntungkan sesiapa khususnya bangsa Melayu itu sendiri. Para pimpinan Melayu dianjurkan supaya perkasakan keinsafan mereka terhadap sejarah bangsa Melayu untuk menjadikan mereka pemimpin sebenar bangsa Melayu. Tunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Rakyat juga harus turut insaf dan mulai membaca sejarah bangsa sendiri. Percayalah, hanya pemimpin yang menginsafi sejarah bangsanya sahaja akan berjuang untuk menjadikan bangsanya hebat dan berdaulat.

UKM UNGGULI PENDIDIKAN TINGGI NEGARA

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) genap 38 tahun ini. Semenjak ditubuhkan pada 18 Mei 1970, UKM telah melahirkan lebih 130 ribu graduan di dalam pelbagai bidang pengajian. Sudah ramai doktor, jurutera, pentadbir dalam kerajaan, swasta dan badan berkanun dilahirkan oleh UKM. Jelas bahawa UKM yang telah diilhamkan atas aspirasi rakyat sejak awal tahun 1920an khususnya oleh orang melayu telah berjaya seperti yang diimpikan. Malah lebih menarik, setelah 38 tahun dibangunkan, UKM sebagai sebuah universiti yang berteraskan budaya Melayu dan Islam serta menjunjung bahasa melayu sudah mulai setaraf dengan universiti cemerlang di peringkat dunia.

Di peringkat negara, UKM sudah pun diiktiraf oleh pihak kerajaan dengan memenangi Anugerah Kualiti Perdana Menteri pada tahun 2006, dan pada tanggal 11 Oktober 2006 yang lalu UKM telah dinobatkan sebagai salah sebuah daripada empat buah universiti yang berstatus Universiti Penyelidikan di Malaysia. UKM juga telah memenangi pelbagai anugerah kecemerlangan penyelidikan di peringkat antarabangsa dan di dalam negara. Kini UKM terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi di Malaysia yang tersohor. Para pimpinan UKM, para ahli akademik serta kakitangan memahami aspirasi murni rakyat dan terus berusaha untuk memajukan UKM bersama-sama.

Sejajar dengan usaha meningkatkan lagi kecemerlangan UKM, pada 18 Januari 2008 yang lalu, Naib Canselor UKM yang ke-lapan, Profesor Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin telah membentangkan syarahan Naib Canselor beliau yang bertajuk UKM ke Arah Universiti Penyelidikan Unggul. Syarahan ini merupakan syarahan tahunan yang dihadiri oleh para ahli akademik IPTA, para jemputan khas, kakitangan akademik, kakitangan sokongan serta para pelajar UKM. Lebih 1,500 orang jemputan memenuhi Dewan Tun Abdul Razak (DECTAR) untuk mendengar syarahan pemimpin nombor satu UKM ini.

Setelah lebih setahun menerajui UKM, beliau telah membuat banyak analisis, mengkaji kejayaan universiti luar negara, berbincang dengan ramai orang dari pelbagai pihak di UKM dan luar UKM, mengkaji secara terperinci kekuatan, kelemahan, kekangan serta peluang yang melingkungi UKM dan tidak syak lagi syarahan beliau ini adalah berasaskan semua input yang beliau rumuskan untuk dibentangkan kepada semua yang hadir di dalam majlis tersebut.

Memulakan ucapan, Naib Canselor UKM telah menimbulkan soalan yang menarik kepada para hadirin.”Ke mana UKM akan pergi di dalam dunia penuh persaingan” soal beliau. Beliau telah menyenaraikan beberapa cabaran yang bakal dihadapi oleh UKM khususnya ke arah universiti apex yang terkandung di dalam pelan strategik Kementerian Tinggi Malaysia. Antara cabaran yang perlu ditangani ialah warga UKM perlu memahami perubahan struktur ekonomi lokal berasaskan pengeluaran kepada ekonomi global berasaskan ilmu dan bagaimana warga UKM harus mengambil tindakan yang sewajarnya berkaitan cabaran ini. Oleh itu beliau menasihatkan ahli akademik UKM bersedia memahami serta menganalisis situasi yang berkaitan liberalisasi, struktur mobiliti kewangan dan keperluan untuk menguasai kecekapan di dalam menguruskan ilmu serta inovasi. Cabaran lain ialah status sebagai sebuah universiti penyelidikan menuntut UKM lebih proaktif dan memiliki warga kerja produktif.

Mengambil contoh syarikat syarikat pasaran baru muncul yang mempunyai daya saing yang kuat dan memiliki pekerja bermotivasi tinggi seperti Levono, Samsung, MISC dan Infosys, ‘UKM harus bergerak lebih pantas seperti syarikat-syarikat tersebut’, ujarnya. Sehubungan dengan itu UKM harus bersedia untuk melaksanakan kolaborasi dengan universiti-unversiti tersohor di dunia,begitu juga dengan syarikat gergasi di dalam industri, merancang menarik lebih ramai profesor ulung serta berusaha untuk mengambilalih dan menjana teknologi baru. Oleh itu apabila UKM dianugerahkan status universiti penyelidikan pada tahun 2006, fokus telah diberikan kepada tiga agenda utama iaitu meningkatkan kualiti akademik, melaksanakan lebih banyak penyelidikan serta mengerakkan lebih banyak program program khidmat masyarakat.

Agenda UKM di dalam meningkatkan kualiti akademik diharapkan akan melahirkan lebih ramai tenaga modal insan bagi memenuhi kehendak majikan serta negara. Pada masa yang sama UKM akan memastikan bahawa tanda aras majikan diambilkira di dalam menyediakan modal insan keluaran UKM. Penanda aras juga penting kepada penyediaan graduan yang ingin menjadi usahawan selepas tamat pengajian mereka. Agenda kedua UKM adalah membina budaya penyelidikan yang tinggi di kalangan para tenaga penyelidiknya. Sesuai dengan itu, berbagai aktiviti telah dirancang untuk dilaksanakan seperti menjana, menyerap serta mengadaptasikan ilmu dari seluruh dunia. Selain itu UKM juga berusaha untuk mencari pengetahuan baru, mencari idea, melakukan inovasi serta menghasilkan ciptaan yang bernilai tinggi. Agenda ini akan menjadikan UKM sebagai pusat pemerolehan dan juga pusat pengembangan teknologi negara.

Agenda ketiga, iaitu meningkatkan khidmat masyarakat dirancang dengan cita-cita agar UKM dalam masa yang terdekat berupaya menjadi role model kepada konsep pengukuhan perpaduan, jatidiri kebangasaan dan juga keadilan sosial. Sejajar dengan itu para pelajar serta tenaga akademik digalakkan terlibat dengan aktiviti berasaskan khidmat masyarakat. Menjadi kebiasaan di UKM, pada setiap minggu para pelajar UKM akan ke kampung-kampung dan sekolah, hospital, rumah orang tua dan anak yatim memberikan bantuan khidmat sebagai menyahut seruan membina masyarakat penyayang yang digalakan oleh pihak kerajaan. Pada akhirnya, UKM diharapkan bersedia untuk memberikan sumbangan kepada kesejahteraan negara dan masyarakat sejagat dalam lingkungan yang lebih besar.

Sejak UKM berjaya mencapai tahap sebagai salah sebuah universiti antara 200 yang terbaik dunia dua tahun lalu, impian untuk menjadi universiti kelas dunia tumbuh subur di kalangan para ahli akademiknya. Impian ini nampaknya semakin meresap menjiwai warga UKM. Mereka percaya bahawa jika berkerja kuat, bersatu hati serta dipimpin oleh pentadbir universiti yang dinamik, impian untuk menjadi sebuah universiti kelas dunia akan berhasil tidak lama lagi. Oleh itu di dalam ucapannya, Naib Canselor UKM menekan soal menghasilkan penerbitan berasaskan penyelidikan yang berkualiti di dalam jurnal antarabangsa yang berimpak tinggi. Beliau juga menyarankan supaya warga akademik UKM harus sentiasa berani untuk menonjolkan kebolehan dan keupayaan tanpa perlu menunggu lebih lama. “Kita harus berani untuk bersaing demi menjadi yang terbaik’ ujar beliau kepada seluruh waraga akademik UKM di dalam syarahan tersebut.

Prof Dato’ Dr Sharifah Hapsah juga telah mengemukakan enam tujahan atau fokus utama yang akan digerakkan oleh UKM bagi menjadi universiti penyelidikan yang unggul. Tujahan tersebut, pertamanya pembangunan jatidiri kebangsaan, kepelbagaian budaya dan globalisasi. Kedua, menekan penyelidikan berkaitan pembangunan lestari wilayah. Ketiga, meneroka tenaga keterbaharuaan. Keempat, memajukan teknologi kesihatan dan perubatan. Kelima, menguasai bidang perubahan iklim dan yang terakhir ialah menyelidik berkaitan nanoteknlogi dan bahan termaju. Semua tujahan ini telah diibentangkan adalah berasaskan kepada keadaan serta kekuatan yang telah sedia ada dimiliki oleh UKM. Melalui enam tujahan ini, belaiu yakin UKM akan berupaya berkembang dengan lebih terfokus serta berupaya dengan lebih cepat menjadi universiti penyelidikan yang terunggul. “Kita tidak boleh cemerlang dalam semua bidang lebih-lebih lagi jika dilakukan secara terpisah”, ujar Prof Dato’ Dr Sharifah.

Pengalaman di kebanyakan universiti yang telah berjaya mencapai tahap kelas dunia, ialah mereka (universiti) berkeupayaan untuk melakukan pemilihan tujahan dan kemudian menyepadukan dengan semua aktiviti kampus secara konsisten. Hal ini perlu diadaptasikan oleh UKM untuk terus berkembang maju dan berbeza dengan universiti yang lain samada di Malaysia atau wilayah di rantau ini. Apabila sesebuah universiti telah mengenalpasti tujahan yang jelas, secara langsung universiti tersebut akan dapat mengagihkan sumber secara berkesan, menjadi lebih relevan di pasaran berbanding pesaing, menarik pelaburan yang lebih besar khususnya di peringkat antarabangsa serta merangsang usaha daya cipta baru dan menambahnilai hasil sedia ada.

Beliau juga banyak menyentuh kepada sistem penyampaian yang berkesan untuk menjadikan UKM sebagai sebuah universiti penyelidikan yang unggul. Sistem penyampaain tidak syak memang sentiasa melemahkan organisasi jika tidak dipantau dan diselia secara serius. Kelemaham sistem penyampaian akan melambatkan proses kerja dan pada akhirnya menghasilkan produk yang tidak berkualiti, ketinggalan serta tidak berdaya saing. Oleh itu penekanan kepada sistem penyampaian akan membawa UKM maju ke hadapan serta menguasai persaingan yang ada. Bagi memastikan sistem penyampaian UKM sentiasa berkesan, Prof Dato’ Dr Sharifah Hapsah mencadangkan beberapa langkah praktikal yang perlu dilakukan dengan kadar segera dan menyeluruh. Antaranya, menyusun semula organisasi dan governan UKM, melakukan pengukuhan inovasi, menekankan kepentingan kualiti serta merancangkan penjenamaan institusi yang bersepadu. Beliau juga meletakkan kepentingan untuk UKM menyediakan tenaga pelapis sebagai pentadbir dan penyelidik secara sistematik agar kesinambungan memartabatkan UKM sebagai universiti yang unggul berterusan untuk satu jangka masa yang panjang.

UKM pastinya tidak akan melupakan penat jerih masyarakat Malaysia khususnya orang melayu yang telah berjuang sehingga terdirinya sebuah universiti kebangsaan yang boleh dibanggakan. Setelah 38 tahun, kini UKM telah melangkah jauh terkehadapan, berkat kesungguhan para pemimpin dan ahli akademik yang terdahulu. Kini di bawah kepimpinan Prof Dato Dr Sharifah Hapsah, UKM membuka lembaran baru untuk bertekad menjadi sebuah universiti penyelidikan yang unggul. Tidak mustahil jika semua warganya bersatu hati dan menghayati semangat para pejuang penubuhan universiti bertuah ini, satu hari nanti UKM akan melahirkan seorang tokoh ulung yang menjulang Hadiah Nobel yang berprestij, tanda kecemerlanagn ahli akademik UKM di peringkat dunia. Sehingga itu, diucapkan selamat berjuang warga UKM demi maruah bangsa, negara dan agama sebagaimana yang telah diharapkan oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia.

PERKASAKAN PENGAJIAN HUBUNGAN ETNIKPiliharaya ke 12 telah pun berlalu. Bagi calon yang menang, sekarang sibuk dengan tugasan bersama rakyat. Bagi yang kalah, mereka juga tentunya sibuk berkira-kira bagaimana untuk menang di dalam piliharaya yang akan datang jika terpilih lagi sebagai calon. Apa yang pasti kempen piliharaya telah meninggal luka dan parut kepada banyak kumpulan tidak terkecuali kumpulan etnik. Segala kata mengata, sindir menyindir serta benci membenci khususnya yang melibatkan kumpulan etnik haruslah dilupakan segera dan kembali memperkasakan hubungan etnik demi kestabilan dan keharmonian negara. Tidak syak lagi selepas PRU 12, tanggungjawab bersama kita adalah untuk memastikan hubungan etnik sentiasa kukuh dan baik.

Institut Kajian Etnik atau singkatannya KITA telah mula beroperasi pada November 2007 lalu di Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah pengasas dan pengarah yang pertama, Profesor Datuk Dr Shamsul Amri Baharuddin. Kewujudan KITA membuktikan betapa seriusnya perhatian yang diberikan oleh pihak kerajaan berkaitan pembangunan hubungan etnik dan integrasi kaum di negara ini. KITA akan memainkan peranannya sebagai institusi pemikir untuk memantapkan lagi proses hubungan etnik di negara ini melalui penyelidikan, penerbitan bahan ilmiah, perbincangan, seminar dan konvensyen serta menunjukkan jalan bagaimana kestabilan sosial dapat dicapai melalui pembudayaan hidup yang memperakukan kepelbagaian etnik. Kewujudan institut ini selain dapat dimanafaatkan oleh rakyat di dalam negara, diharap akan menjadi pusat rujukan oleh masyarakat antarabangsa di dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pengajian etnik misalnya kolonialisme, globalisasi, agama, media, bahasa, konsumerisme, pendidikan, pekerjaan, perbandaran, kesenian serta undang-undang.

Minggu lepas penulis berkesempatan berbincang isu perpaduan nasional dan hubungan etnik bersama pelajar-pelajar di dalam kelas. Persoalan utama yang cuba penulis kemukakan ialah apakah pemahaman pelajar di universiti tentang maksud perpaduan kaum dalam kontek hubungan etnik di Malaysia. Kumpulan pelajar ini terdiri di kalangan pelbagai etnik dan mereka merupakan para bakal guru apabila tamat pengajian kelak. Hasilnya, pelbagai jawapan diperolehi oleh penulis. Kebanyakan jawapan yang diberikan oleh pelajar sangat menarik dan di luar jangkaan penulis sendiri. Penulis dapat membahagikan semua jawapan itu kepada tiga yang utama. Bagi kumpulan pertama, maksud perpaduan ialah kita semua adalah sama atau homogen di dalam semua atau sebahagian besar di dalam kehidupan kita. Maksudnya kita bertutur dalam bahasa yang sama, mempunyai sistem pendidikan yang sama, agenda kebudayaan yang sama menerimapakai sistem politik yang sama serta bersetuju dengan agihan ekonomi yang diamalkan. Ringkasnya, kumpulan ini berpandangan tanpa persamaan atau homogenisasi, perpaduan etnik tidak akan terlaksana dan mereka juga berpendapat pihak kerajaan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memgubal dasar bagi menghomogenasikan masyarakat yang pelbagai jika perpaduan bentuk ini ingin dijayakan. Maka dasar pendidikan, kebudayaan serta dasar dasar sosial yang lain akan menjadi agenda utama perpaduan etnik.

Kumpulan kedua pula berpandangan bahawa perpaduan boleh dicapai dengan membiarkan setiap kumpulan etnik bergerak di dalam ruang yang tersendiri, asal tidak mengganggu gugat sempadan dan ruang kumpulan etnik lain. Apa yang penting ialah perlunya ada rasa toleransi serta persefahaman yang baik di antara kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain. Tugas pihak pemerintah ialah membuat penyelarasan agar setiap kumpulan etnik mendapat peluang berdasarkan undang-undang serta dasar dasar yang diperkenalkan.

Kumpulan tiga pula memberikan definisi yang pada pemikiran penulis memanifestasikan kumpulan yang mewakili masyarakat Malaysia pada masa depan. Kumpulan ini melihat perpaduan kaum sebagai mendokong fahaman pluralisme dan liberalisasi di dalam masyarakat sepenuhnya. Maknanya, tanpa mengambilkira kepelbagaian yang wujud di dalam masyarakat, semua ahli masyarakat mempunyai hak dan bertanggungjawab yang sama di dalam semua perkara. Kepelbagaian dihormati dan difahami tetapi tidak bermaksud bahawa kepelbagaian adalah satu kelebihan yang memberikan keistimewaan untuk membezakan seseorang dengan orang atau kumpulan etnik yang lain.

Meneliti perkembangan perpaduan kaum di Malaysia, kita sekarang sedang memasuki gelombang ketiga ini. Walaupun kewujudannya masih baru tetapi kehadiran gelombang ketiga ini semakin dirasai oleh ahli masyarakat khususnya di kalangan kumpulan muda. Kadang kala apabila anak-anak muda tidak begitu mementingkan rasa etnosentrik etniknya, hal ini dirujuk oleh golongan tua sebagai orang muda sudah lupa dan lalai, tidak sayangkan bangsanya serta berbagai lagi. Mungkin ada benarnya tetapi kita juga harus memahami citarasa orang muda bukan sahaja berubah di dalam citarasa makanan, cara berpakaian tetapi juga di dalam hal yang berkaitan dengan politik, pekerjaan serta perpaduan kaum. Oleh itu citarasa ini perlu dikaji dan diteliti oleh para pengkaji agar perancangan pihak kerajaan akan dapat disesuaikan degan pandangan serta citarasa orang muda.

Masyarakat Tanah Melayu pada satu ketika dulu di era pra kolonialisme memahami dan mengamalkan perpaduan etnik dalam bentuk homogeni. Kerajaan Melayu misalnya, telah berjaya melaksanakan dasar bahasa sehingga bahasa melayu menjadi bahasa untuk semua. Oleh itu, para pedagang China dan India serta Arab berusaha menguasai bahasa Melayu apabila mereka berada di Tanah Melayu khususnya Melaka, malah Bahasa Melayu pernah dikenali sebagai bahasa lingua franca pada satu masa dahulu. Inilah gelombang pertama apabila kita bercakap soal perpaduan kaum dan hubungan tenik di Malaysia.

Semasa penjajah meninggalkan Tanah Melayu, mereka telah pun menanamkan dengan begitu kuat bentuk perpaduan kaum yang direkabentuk sebelumnya untuk tujuan dan kepentingan mereka. Berbagai dasar diperkenalkan hingga setiap etnik tidak perlu berinteraksi antara satu sama lain, tetapi terus merujuk kepada pengawai kolonial bila memerlukan sesuatu. Maka dasar-dasar keselamatan, ekonomi, pentadbiran, migrasi serta tanah dibentuk mengikut keperluan setiap etnik. Pengamalan ini pernah disebut oleh Prof Datuk Dr Shamsul Amri Baharudin, sebagai pembentukan Ilmu Kolonial yang menyerap dan memenuhi ruang epistemologi masyarakat Tanah Melayu dan Malaysia kemudiannya. Ilmu kolonial kemudiannya telah diwariskan kepada para pemimpin Tanah Melayu. Oleh kerana Malaysia mendapat kemerdekaan secara rundingan dan proses ke arah kemerdekaan berjalan dalam suasana yang baik tanpa pertumpahan darah maka tiada rasa dendam dan benci yang membara, maka hampir seluruhnya ilmu kolonial ini diterimapakai di dalam menguruskan sebuah negara merdeka misalnya sistem berkerajaan, piliharaya, pendidikan ekonomi, dan sebagainya menggunakan sepenuhnya pemikiran dan model penjajah. Penerimaan ilmu kolonial ini juga terbawa bawa di dalam kita menguruskan hubungan etnik di negara ini. Kita mengekalkan sistem pendidikan vernakular sebagai identiti utama sistem pendidikan kebangsaan, kita juga menerima pakai konsep pengagihan ekonomi yang berasaskan etnisiti. Sejak itu juga rakyat diajar bahawa perpaduan bermaksud setiap kumpulan etnik hidup di dalam ruang dan menjalankan kehidupan mereka sendiri dan tidak perlu berinteraksi dengan etnik lain.

Sekarang, petunjuk bahawa kita sedang memasuki gelombang ketiga hubungan etnik di Malaysia semakin dirasai. Pilihanraya ke 12 baru baru ini jelas menunjuk faktor etnik bukan lagi asas untuk pengundi membuat keputusan, tidak seperti pilihanraya yang lalu. Parti berasaskan etnik tidak lagi sepopular dulu tetapi rakyat mula memilih parti multi etnik. Orang Melayu mula lebih terbuka apabila bertindak mengundi calon dari etnik Cina dan India. Orang India juga mula mengundi secara beramai ramai calon Melayu dan Cina. Malah tindakan yang sama juga mula diikuti oleh pengundi Cina. Pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran dan Kementerian Tinggi serta Jabatan Perpaduan Negara seharusnya melipatkan usaha untuk memimpin ruaag gelombang ketiga ini demi menguruskan secara berkesan hubungan etnik.

Ciri utama gelombang ketiga ialah maklumat menjadi asas pengetahuan serta panduan kepada tindakan masyarakat. Masyarakat muda khususnya dahagakan maklumat bukan sahaja berkaitan kaumnya tetapi juga maklumat berkaitan kaum kaum utama di negara ini. Persembahan maklumat jangan pula dibentangkan dalam bentuk yang asas sahaja tetapi memerlukan analisis serta persembahan fakta agar bentuk yang kritis. Ciri kedua, maklumat ini seharusnya telus, beretika serta boleh dipertanggunjawabkan. Ciri ketiga ialah meningkatkan tahap pengetahuan tentang sejarah kontrak sosial dan mengapa kontrak ini diamalkan di dalam sebuah negara merdeka seperti Malaysia. Kontrak sosial ini perlu diterangkan secara jujur kepada semua kaum supaya kumpulan yang mendapat nanti nikmat ini tidak menyalahgunakan.

Meninjau senarai kurikulum matapelajaran di dalam sistem pendidikan di Malaysia, para pelajar hanya mula belajar berkaitan hubungan etnik apabila berapa di tahun pertama semasa di universiti. Sepatutnya tiga komponen utama pendidikan etnik iaitu sejarah setiap etnik, kontrak sosial dan sensitiviti setiap etnik telah dilaksanakan di dalam sistem pendidikan sejak di peringkat sekolah lagi. Keadaan ini bagaimana pun tidak berlaku. Pada peringkat sekolah rendah mereka bukan sahaja tidak diajarkan tentang hubungan etnik dan bagaimana hidup bersama, tetapi atas atas rasa etnosentrik yang tebal, anak anak kecil ini telah diasingkan berdasarkan jenis sekolah. Selama enam tahun yang pertama di sekolah rendah mereka tidak mempunyai sebarang pengalaman yang kuat untuk berinteraksi dengan kumpulan etnik yang lain.

Di peringkat sekolah menengah, sehingga kini tiada kurikulum yang jelas untuk mengajar hubungan etnik. Malah mata pelajaran Sejarah yang diajarkan bersifat melayu-sentrik, tidak juga diterapkan nilai-nilai perpaduan kerana kesuntukan waktu dan guru tiada kemahiran secara konsisten untuk melaksanakannya. Matapelajaran sejarah juga tidak memberikan ilmu berkaitan budaya setiap kumpulan etnik yang bersifat semasa, tetapai membincangkan sejarah masyarakat era abad 18 dan awal abad 19 di mana hubunganya dengan kehidupan pelaja adalah sangat jauh. Manakala di luar bilik darjah, interaksi antara etnik sangat kurang berlaku kerana tiada usaha dan bimbingan guru-guru. Biasanya pelajar cenderung untuk beraktiviti sesama rakan seetnik sahaja. Keadaan ini berdasar kajian, terbawa-bawa hingga pelajar ini belajar di universiti atau di tempat kerja.

Apabila sampai ke universiti, baru para pelajar diajarkan ilmu hubungan etnik. Mereka perlu mengambil kursus Modul Hubungan Enik yang ditawarkan secara wajib di semua universiti. Mungkin sudah agak lewak untuk perlaksanaannya kerana secara psikologi pelajar telah mempunyai identiti, tabiat serta kelakuan yang agak kekal. Oleh itu, pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran perlu melihat semula isi kandungan pendidikan hubungan etnik ini. Demi kemajuan dan kestabilan negara, anak-anak seharusnnya diberikan ilmu hubungan etnik seawal mungkin. Mungkin membina dasar baru untuk satu aliran sekolah kebangsaan akan mengambil masa yang lama atau mustahil tetapi sekurang-kurangnya usaha untuk menghidupkan pendidikan hubungan etnik di peringkat sekolah perlu dilaksanakan secepat mungkin. Semoga kita benar benar menjadi satu bangsa Malaysia pada tahun 2020 nanti.

PENDIDIKAN UNTUK PERPADUAN ETNIK:


Pilihanraya ke 12 membuka satu lembaran baru di dalam memahami bentuk perpaduan dan hubungan etnik di negara kita selepas Mei 1969. Jelas bahawa pendidikan yang diamalkan hampir 50 tahun sejak merdeka perlu dilihat semula dari sudut falsafah serta perlaksanaan apabila kita bercakap soal perpaduan etnik di Malaysia. Apa yang dipersetujui sebagai kontrak sosial pada awal kemerdekaan kini dilihat sebagai sesuatu yang janggal dan aneh kepada generasi muda. Oleh itu menjadi satu keperluan pemikiran semula pendidikan untuk perpaduan dilakukan sesuai dengan perkembangan semasa. Cabaran yang besar di dalam pembangunan pendidikan kebangsaan untuk menyediakan satu sistem pendidikan yang memenuhi tujuan dan kehendak perpaduan kaum di negara ini. Apakah mungkin anak-anak kita boleh berinteraksi jika mereka belajar di sekolah yang berbeza untuk satu jangkamasa yang panjang, atau kita boleh saja bersetuju dengan pandangan beberapa tokoh pemikir negara seperti Profesor Datuk Dr Shamsul Amri Baharuddin, Pengagas dan Pengarah Institut Kajian Etnik UKM yang menyatakan di dalam Kolokium Identiti, Etnisiti dan Pendidikan pada 27 Mac yang lalu di Fakulti Pendidikan UKM bahawa “suka atau tidak kita harus menerima hakikat bahawa model negara ini berasaskan kepada model masyarakat plura ,iaitu bersetuju untuk tidak bersetuju dan bersatu di dalam kepelbagaian”.Tulisan ini cuba menunjukkan realiti berkaitan pendidikan dan perpaduan kaum dan pada yang sama mengenengahkan kembali dasar-dasar pendidikan yang telah membina sistem pendidikan kebangsaan untuk kita fikirkan bersama keupayaannya untuk masa depan.

Pendidikan dan Perpaduan Kaum: Di manakah arah kita selepas ini?

Analisis data antara tahun 1996 hingga 2006 menunjukkan bahawa bilangan pelajar bagi sekolah yang berasaskan kumpulan etnik bertambah dengan begitu ketara di dalam sistem pendidikan negara. Jelas berasaskan statistik rasmi Kementerian Pelajaran menunjukkan satu pertiga pelajar dinegara ini belajar di sekolah bukan aliran kebangsaan. Keadaan ini berterusan hingga mereka tamat sekolah rendah dan kebanyakkannya akan terus menerus berada di sekolah jenis kebangsaan di sekolah menengah dan seterusnya menuntut di pusat pengajian tinggi swasta dan pensendrian. Keadaan ini jelas mewujudkan jurang interaksi yang sangat besar di kalangan generasi muda. Jadual 1 menjelaskan keadaan ini bagi sekolah rendah di Malaysia.

Jadual 1: Perbandingan Jumlah Pelajar Mengikut Jenis Sekolah Rendah
Kerajaan dan Jenis Kebangsaan bagi tahun 1996 dan 2006Berdasarkan Perangkaan Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah menunjukkkan antara tahun 1996 hingga 2006 menunjukkan secara jelas pertambahan bilangan sekolah Cina dan Tamil adalah sangat sedikit berbanding dengan pertambahan sekolah Kebangsaan. Di dalam tempoh sepuluh tahun, bilangan sekolah rendah kebangsaan bertambah sebanyak 566 buah manakala hanya sebuah sekolah Cina yang di tambah dan bilangan sekolah Tamil telah berkurang sebanyak sembilan buah. Walau bagaimanapun analisis secara lebih terperinci di dalam jadual 2 menunjukan walaupun bilangan sekolah cina bertambah hanya sebuah tetapi bilangan bilik darjah di sekolah sedia ada telah bertambah dengan begitu banyak sekali. Di dalam tempoh 10 tahun billgan bilik darajah di sekolah cina bertambah sebnayak 2177 buah dan di sekolah tamil bertambah senayak 385 buah.Latarbelakang Sistem Pendidikan Kebangsaan

Perkembangan awal sistem pendidikan di Malaysia berkait rapat dengan perkembangan serta penyebaran agama Ialam dan juga kedatangan pedagang Arab, India dan Cina. Menurut buku Sejarah Melayu, mulai kurun ke-15 hingga ke-17, orang Melayu mula mendapat pendidikan agama yang disampaikan oleh guru al-Quran di madrasah, surau dan masjid. Kedatangan Portugis dan Belanda ke Tanah Melayu tidak banyak mengubah sistem pendidikan tradisional. Perubahan yang amat ketara berlaku apabila Inggeris mula menguasai negeri-negeri Melayu. Pada zaman penjajahan Inggeris terdapat empat jenis pendidikan yang berbeza dan masing-masing berorientasikan keperluan identiti kaum iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Pondok, Sekolah Vernakular bagi etnik Cina dan India. Sejarah penubuhan sekolah Melayu bermula pada tahun1821 apabila tertubuhnya Sekolah Melayu Gelugur, Pulau Pinang. Sekolah aliran Melayu yang ditubuhkan oleh pihak penjajah menekankan kepada kurikulum asas, iaitu pelajaran membaca, mengarang, ejaan, menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam dan latihan jasmani. Bentuk kemahiran asas yang diajar pula ialah perkebunan dan penternakan. Pendidikan aliran Melayu sengaja disalurkan mengikut dasar mengekalkan kaum tani, sehingga kurikulum sekolah Melayu tidak berkembang lebih daripada setakat memberikan pendidikan dasar selama empat tahun, kecuali latihan perguruan sebagai peringkat tertinggi pendidikan Melayu. Dasar penjajahan Inggeris menyekat peluang orang Melayu untuk mengembangkan bakat mereka, memisahkan mereka daripada perkembangan sosio-ekonomi negara. Keadaan ini telah membentuk keadaan sosial yang tidak seimbang di Malaysia apabila negara mencapai kemerdekaan. Penubuhan sekolah vernakular Cina bermula di Melaka pada 1815. Kebanyakan sekolah Cina yang ditubuhkan secara persendirian menggunakan premis perniagaan, rumah kediaman, bangunan tokong yang disumbangkan oleh orang perseorangan atau persatuan yang mewakili suku kaum Cina tertentu seperti Hakka, Hokkien dan sebagainya. Hamir semua sekolah Cina berkembnag dengan pesat di bandar besar di Pantai Semenajung Malaysia Barat seperti Kulala Lumpur, Johor Baharus, Ipoh serta Taiping.

Sejarah penubuhan sekolah Tamil bermula di Pulau Pinang dan Perak oleh pihak Syarikat Perladangan Eropah. Kehadiran pihak Inggeris yang membuka ladang getah dan kopi secara besar besaran turut merancakkan penubuhan sekolah vernakular Tamil di kawan ladang ladang kepunyaan mereka. Perubahan dasar pemerintahan Inggeris terhadap pendidikan Tamil bermula pada tahun 1902 dengan memberi bantuan dan kemudahan. Pada tahun 1925 Kod Buruh diperkenalkan. Dalam kod tersebut terkandung bahawa setiap ladang diwajibkan menubuhkan sekolah Tamil apabila terdapat lebih daripada 20 orang kanak-kanak India dalam lingkungan umur persekolahan 7 hingga 14 tahun. Pada tahun 1930 terdapat empat jenis sekolah vernakular Tamil, iaitu dibiayai oleh pemerintah, pengurusan ladang, komuniti India tempatan dan Persatuan Mubaligh Kristian.

Penubuhan sekolah Inggeris adalah sebagai langkah memperkembangkan agama Kristian dan merupakan sekolah vernakular yang terawal. Sekolah yang pertama ialah di Penang Free School, Pulau Pinang (1816). Sekolah Inggeris terbahagi dua jenis, iaitu sekolah Free School yang mendapat bantuan daripada kerajaan serta terletak di bawah naungannya sehinggalah kerajaan mengambilalih terhadapnya. Jenis kedua ialah sekolah Inggeris separa bantuan yang ditubuhkan serta dibiayai oleh persatuan mubaligh Kristian dengan mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan. Bagi memenuhi permintaan golongan bangsawan Melayu, pihak Inggeris telah menubuhkan Maktab Melayu Kuala Kangsar (1905) yang menggunakan model pendidikan Inggeris yang bercorak Grammar School di England. Pihak Inggeris memperkenalkan Special Malay Class pada tahun 1930an bagi memberi lebih peluang kepada kanak-kanak Melayu yang ingin melanjutkan pelajaran.

Pada keseluruhannya pendidikan di zaman penjajahan Inggeris ialah bersifat bebas atau laissez-faire di mana terdapat lima jenis pendidikan yang tidak mempunyai keseragaman telah wujud, iaitu Inggeris, Melayu, Cina, Tamil dan agama Islam. Setiap jenis sekolah itu mempunyai kaedah pengajaran dan kurikulum yang berbeza. Akibat kewujudan sistem ini yang kurang mempunyai sistem kawalan peringkat pusat telah menyebabkan konsep intergrasi atau perpaduan kaum sukar dilaksanakan. Sistem yang telah mengasing-asingkan berbagai kaum ke dalam jenis sekolah yang berlainan ternyata hanya memupuk sikap perkauman. Maka semasa mencapai kemerdekaan, Tanah Melayu mewarisi sistem pendidikan daripada penjajahan Inggeris yang telah menyemaikan benih perpecahan, sistem pendidikan yang terbentuk telah menjarakkan jurang perkauman penduduk Tanah Melayu. Oleh sebab itu, sistem pendidikan tersebut perlu dirombak semula, termasuklah kurikulumnya. Pembinaan semula pendidikan di Tanah Melayu pada zaman sesudah merdeka bertujuan untuk menyatupadukan tiga kaum yang terbesar – Melayu, Cina dan India supaya dapat membentuk satu rupa bangsa.

Dasar pendidikan di Malaysia pra merdeka dan selepas merdeka.

Selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, Inggeris telah mengambil alih semula kuasa di Tanah Melayu. Kesan daripada penjajahan Jepun telah berjaya membangkitkan kesedaran, semangat nasionalisme dan kepentingan pendidikan di kalangan penduduk pribumi. Pihak Inggeris mula membuat penilaian, kajian dan perubahan dasar dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu. Antara laporan dan perubahan dasar itu sehingga pra merdeka ialah Laporan Cheeseman (1946), Laporan Barnes (1950), Laporan Fenn-Wu (1951) dan Laporan Razak (1956).

Laporan Barnes 1950

Laporan Barnes merupakan satu percubaan menuju ke arah perpaduan negara apabila mengusulkan agar matlamat pendidikan hendaklah membentuk satu rupa bangsa yang berasaskan berbagai kaum. Sistem vernakular yang berasingan hendaklah dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah yang sama untuk semua kaum iaitu sekolah nasional (kebangsaan). Antara cadangan dalam Laporan Barnes ialah:
1. Pendidikan percuma untuk semua kanak-kanak di sekolah kebangsaan.
2. Sekolah Cina dan Tamil dihapuskan pada peringkat sekolah rendah. Sebagai ganti hanya satu jenis sekolah sahaja iaitu sekolah kebangsaan.
3. Sekolah kebangsaan menggunakan satu bahasa sahaja sebagai bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu atau Inggeris.
4. Sekolah kebangsaan ditadbir dan dibiayai bersama oleh Penguasa Pelajaran Tempatan.
5. Untuk sekolah menengah, hanya satu bahasa pengantar Inggeris sahaja yang akan wujud.

Laporan ini bertujuan untuk mempertingkatkan kepentingan bahasa Inggeris di samping mengekalkan bahasa Melayu. Namun begitu, laporan ini telah ditentang hebat oleh orang bukan Melayu terutama orang Cina kerana mereka khuatir sekolah Cina akan hilang.

Laporan Fenn-Wu 1951

Laporan Fenn-Wu diperkenalkan ekoran ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat Cina. Di samping mempertahankan kedudukan bahasa Cina, laporan ini juga ditugaskan untuk memberi nasihat tentang penyediaan buku teks sekolah Cina yang berorientasikan kepada Tanah Melayu sebagai satu cara untuk mendekatkan masyarakat Cina dengan situasi kehidupan Tanah Melayu. Antara cadangan Laporan Fenn-Wu ialah:

1. Dasar pendidikan di Tanah Melayu hendaklah bermatlamat ke arah pembentukan kewarganegaraan Malaya.
2. Pemaksaan terhadap rakyat berbilang kaum untuk mempelajari satu atau dua bahasa akan menjejaskan perpaduan kaum.
3. Orang Cina sedar dan akan bersedia mempelajari bahasa Melayu dan Inggeris di samping bahasa mereka, maka hendaklah memberi galakan.
4. Kelemahan sistem pendidikan Cina ialah kurangnya guru terlatih dan tidak mempunyai kelengkapan yang sesuai.
5. Penubuhan Kolej Latihan Guru dan Latihan Dalam Perkhidmatan untuk sekolah Cina perlu dilaksanakan bagi mengatasi kekurangan guru.
6. Pihak Inggeris perlulah memberi dan menambahkan bantuan kewangan kepada pentadbiran sekolah Cina.

Pihak Inggeris kemudiannya telah menyatukan kedua-dua laporan itu dan dijadikan Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan ini telah menetapkan:

1. Penubuhan dua jenis aliran persekolahan, iaitu bahasa Melayu dan Inggeris.
2. Bahasa Cina dan tamil akan diajar sebagai bahasa ketiga jika terdapat permintaan daripada ibu bapa dengan syarat terdapat 15 orang dalam sebuah bilik darjah.
3. Sekolah Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem pelajaran kebangsaan.

Ordinan ini tidak dapat dijalankan kerana menghadapi pelbagai masalah. Namun begitu Jawatan Kuasa Khas telah dilantik untuk menguruskan dasar yang tercatat dalam Ordinan 1952 melalui tiga objektif, iaitu:
1. Penggunaan dua bahasa secara beransur-ansur di sekolah vernakular melayu dan penggunaan tiga bahasa di sekolah Cina dan Tamil, supaya sekolah itu akan secara beransur-ansur dapat diserapkan ke dalam sistem sekolah kebangsaan.
2. Menghadkan kadar kemasukan murid ke sekolah kebangsaan Inggeris seperti sediakala.
3. Penubuhan pendidikan menengah vokasional.

Namun begitu, sehingga tahun 1956, Ordinan 1952 tidak menghasilkan perubahan yang besar kepada dasar pendidikan yang boleh memberikan kepuasan kepada semua pihak. Manakala kaum Cina telah terus menguruskan pendidikan mereka sendiri tanpa campur tangan kerajaan dan struktur persekolahan Melayu tinggal seperti sediakala.

Laporan Razak 1956

Objektif Laporan Razak ialah untuk melahirkan sekolah yang berjiwa Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antara kandungan yang termaktub dalam Laporan Razak ialah:
1. Persamaan sukatan pelajaran bagi semua sekolah di Tanah Melayu.
2. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama di sekolah.
3. Bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah.
4. Penubuhan satu jenis sekolah menegah kebangsaan yang terbuka kepada semua bangsa dan menggunakan satu sukatan pelajaran yang sama.
5. Sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar.
6. Penubuhan Penguasa Pelajaran Tempatan bagi mengelolakan sekolah di Tanah Melayu.
7. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidamatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan.

Laporan Razak melambangkan Tanah Melayu telah melaksanakan dasar bertolak ansur, dasar perpaduan kaum, dasar demokrasi dan dasar kesejagatan. Laporan ini juga telah menunjukkan sistem pendidikan telah bertambah maju apabila bertambahnya bilangan murid, guru dan sekolah. Sebagai asas untuk melaksanankan usul Laporan Razak, suatu undang-undang diluluskan iaitu Ordinan Pelajaran 1957. Ini merupakan sejarah Malaya, di mana perancangan pendidikan dirangka untuk meliputi semua kaum dalam masyarakat Malaya serta meliputi semua aspek struktur dan perkembangan pendidikan Malaya. Laporan Razak telah menjadi asas perkembangan pendidikan di Malaysia selanjutnya.

Laporan Rahman Talib 1960

Pada tahun 1960, Jawatankuasa Rahman Talib ditubuhkan untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). Laporan ini adalah kesinambungan daripada Laporan Razak bagi mengkaji dan menyemak semula kedudukan mata pelajaran agama Islam, mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan dan memperluaskan peluang mendapat pendidikan. Antara kandungan utama laporan ini ialah:
1. Pelajaran rendah percuma untuk semua kanak-kanak.
2. Semua sekolah rendah bantuan kerajaan akan berubah menjadi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan.
3. Umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun.
4. Murid akan dinaikkan darjah secara automatik.
5. Semua peperiksaan am di sekolah menengah akan menggunakan satu bahasa rasmi sahaja.
6. Pelajaran agama Islam hendaklah disediakan di semua sekolah bantuan penuh yang mempunyai murid Islam tidak kurang daripada 15 orang. penubuhan sekolah pertukangan dan sekolah menengah teknik.

Cadangan yang terkandung dalam Lapran Rahman Talib menunjukkan keazaman kerajaan membentuk satu sistem pendidikan bersifat kebangsaan yang bertujuan memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia berbilang kaum. Laporan Jawatankuasa ini telah menjadi asas kepada penggubalan Akta Pendidikan 1961.

Akta Pelajaran 1961

Akta Pelajaran 1961 memaktubkan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang telah dilaksanakan sehingga sekarang. Dasar tersebut diasaskan kepada peruntukan utama dalam Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 dan telah melahirkan Sistem Pendidikan Kebangsaan yang terdapat pada hari ini.Ke arah mencapai matlamat perpaduan masyarakat, Akta ini telah menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua murid. Akta ini menitikberatkan penghasilan tenaga kerja yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Sejak kemerdekaan pelbagai usaha telah dibuat ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, melaksanakannya dan penyemakan semula dengan tujuan untuk mengukuhkan pelaksanaannya dan perjuangan bahasa kebangsaan ke arah memupuk perpaduan kaum.

Laporan Kabinet 1979

Pada September 1974, jawatankuasa Kabinet ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan. Bidang rujukan yang diberikan kuasa kepada Jawatankuasa tersebut ialah mengkaji semula matlamat dan sistem pendidikan dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisplin dan terlatih. Agenda utama pendidikan masih lagi perpaduan kebangsaan. Penekanan adalah lebih kepada pembentukan kurikulum yang mempunyai kandungan sukatan pelajaran yang sama untuk mencapai perpaduan nasional. Istilah perpaduan telah dinyatakan sebagai sifat afektif yang merangkumi perasaan, emosi, sentimen, sikap dan nilai. Berpandukan Laporan Kabinet, matlamat pendidikan kebangsaan telah dikhususkan untuk:
1. Mencapai perpaduan nasional.
2. Menghasilkan tenaga kerja berkualiti kepada pembangunan negara.
3. Mencapai pendemokrasian pendidikan.
4. Menanamkan nilai positif.

Antara perubahan besar yang berlaku dalam sistem pendidikan Malaysia dari Laporan Kabinet wujudnya kurikulum baru pendidikan iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang telah diperkenalkan pada tahun 1983 dan diikuti Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.Dasar untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982, manakala di Sarawak pula pada tahun 1990. Pada tahun 1983, dasar penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ini telah diperluaskan hingga ke peringkat pendidikan tinggi. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa keud juga turut diberi tumpuan. Selaras dengan Akta Pelajaran 1961, sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan pada peringkat rendah yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan.

Pada tahun 1980an, akses dan peluang pendidikan untuk rakyat tanpa mengira kaum ditingkatkan dengan penambahan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di kawasan luar bandar. Untuk mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dengan yang miskin, program sokongan pendidikan seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), Televisyen Pendidikan, Sekolah Berasrama Penuh (SBP), asrama desa dan asrama harian, biasiswa, Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan program kesihatan dipertingkatkan. Kemudahan ini tidak hanya tertumpu kepada masyarakat desa tetapi juga diberikan kepada penduduk miskin di bandar.

Akta Pendidikan 1996

Dalam memasuki era kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang memberi kesan kepada perkembangan negara, kerajaan telah mengkaji semula Akta Pelajaran 1961 untuk merealisasikan cita-cita negara. Antaranya ialah:
1. Penubuhan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan.
2. Sistem pendidikan kebangsaan meliputi peringkat pendidikan prasekolah hingga ke pendidikan tinggi.
3. Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa pengantar.
4. Menteri Pendidikan boleh menubuhkan pendidikan teknik di mana-mana institusi pendidikan termasuklah pendidikan tinggi.
5. Penubuhan Maktab Perguruan adalah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia.
6. Di sekolah yang mempunyai lebih daripada lima orang pelajar Islam maka adalah wajib guru agama disediakan.

Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dengan pengubahsuaian dan penambahan beberapa perkataan.

Kesimpulan

Malaysia akan terus melangkah ke hadapan. Perpaduan kaum akan terus menjadi isu yang akan panas dan sejuk mengikut keadaan semasa. Sukar untuk kita selesaikannya dalam tempoh yang singkat. Kita mungkin perlukan 50 tahun lagi untuk membina perpaduan kaum dalam erti kata yang sebenar. Tetapi sementara menunggu tempoh tersebut seluruh usaha haruslah dikerahkan untuk membina perpaduan kaum. Yang paling penting usaha ini memerlukan keikhlasan di kalangan kumpulan majoriti dan juga minoriti. Sukar tetapi kita telah berjaya membuktikanya kita boleh menguruskannya sejak 50 tahun yang lalu.